• العربية
 • English

You are here

Compose tips

Text Formats

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><pre>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Tag DescriptionYou TypeYou Get
  Anchors are used to make links to other pages.<a href="https://demo.drupalexp.com/7/pressa">Pressa - Multi Purpose Drupal Theme</a>Pressa - Multi Purpose Drupal Theme
  Emphasized<em>Emphasized</em>Emphasized
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Cited<cite>Cited</cite>Cited
  Block quoted<blockquote>Block quoted</blockquote>
  Block quoted
  Coded text used to show programming source code<code>Coded</code>Coded
  Unordered list - use the <li> to begin each list item<ul> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ul>
  • First item
  • Second item
  Ordered list - use the <li> to begin each list item<ol> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ol>
  1. First item
  2. Second item
  No help provided for tag li.
  Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description.<dl> <dt>First term</dt> <dd>First definition</dd> <dt>Second term</dt> <dd>Second definition</dd> </dl>
  First term
  First definition
  Second term
  Second definition
  No help provided for tag dt.
  No help provided for tag dd.
  Preformatted<pre>Preformatted</pre>
  Preformatted

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Character DescriptionYou TypeYou Get
  Ampersand&amp;&
  Greater than&gt;>
  Less than&lt;<
  Quotation mark&quot;"
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple blank lines.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque nibh et neque faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt. Curabitur non quam facilisis, rhoncus ligula ac, pellen au ipsum. Fusce scelerisque nibh et nequeas faucibus suscipit. Sed auctor ipsum ut tellus faucibus tincidunt

Read more

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background

Last Tweets

@envato Hello, could you please check my ticket status #877619? Thank you.
DrupalExp (1 year ago)
@collis Hello Sir, Sorry for disturb you, but because I can not get resolution from @envato support team. Could yo… https://t.co/hEFMPPf7Py
DrupalExp (1 year ago)
@EnvatoMarket Could you please check my ticket (877619)? Thank you.
DrupalExp (2 years ago)
Check out our latest wp theme! https://t.co/RMosPKkM9Z https://t.co/jQDKsE2nrV
DrupalExp (2 years ago)
We have just released new & great item called Palas. http://t.co/S5HNuoJH04 Let check it and enjoy!
DrupalExp (5 years ago)

Flickr Stream